::پایگاه اطلاع رسانی داخلی ذوب آهن اصفهان::
 
 
 
::پایگاه اطلاع رسانی داخلی ذوب آهن اصفهان::
 ::پایگاه اطلاع رسانی داخلی ذوب آهن اصفهان::
 
   فعالیت های انجام شده بومی سازی
 
تحقيق ، امكان سنجي جايگزيني ، نصب ، راه اندازي سيستم اندازه گيري و كنترل دما بر روي دريچه بازديد پايين گنبد

سال90
صرفه جویی ارزی2000000000
سرمایه گذاری اولیه440000000ریال
وضعیتتکمیل شده
درصد انجام100%


اندازه گيري ثبت و كنترل دما بر روي دريچه بازديد پايين گنبد به صورت مداوم و سيستماتيک
حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی


::پایگاه اطلاع رسانی داخلی ذوب آهن اصفهان::
  1.   نمایشگاه بومی سازی ذوب آهن اصفهان

      محصولات ذوب آهن اصفهان
  2.   نمایشگاه بومی سازی ذوب آهن اصفهان

      محصولات ذوب آهن اصفهان
  3.   نمایشگاه بومی سازی ذوب آهن اصفهان

      محصولات ذوب آهن اصفهان
::پایگاه اطلاع رسانی داخلی ذوب آهن اصفهان::
 

۱۳۹۷ © شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان
تحت پشتیبانی فنی شرکت توسعه ارتباطات پویااندیش