::پایگاه اطلاع رسانی داخلی ذوب آهن اصفهان::
 
 
 
::پایگاه اطلاع رسانی داخلی ذوب آهن اصفهان::
 ::پایگاه اطلاع رسانی داخلی ذوب آهن اصفهان::
 
   نیازهای بومی سازی
 
جستجو بر اساس: مورد جستجو:
 
دسته بندی زیر دسته زیردسته دوم

تصویرعنواندسته بندیزیردستهزیردسته دومفایل
-ساخت سفتي والوهيدروليكيتجهيزاتمكانيكي--
-كنترلراتوماتيكتجهيزاتالكتريكياتوماسیونی-
-الکترو موتور سه فاز قفسه سنجابیتجهيزاتالكتريكيقدرت-
-مدول تریستوریتجهيزاتالكتريكيقدرت-
-ساخت تجهيزات بارگيري كوره بلند شماره يكقطعاتمكانيكي-دریافت فایل
- درايو جريان متناوب سه فازتجهيزاتالكتريكيقدرت-
-فن PLC ایستگاه ریخته گری فولادسازیتجهيزاتالكتريكياتوماسیونی-
-الکترو موتور سه فاز قفسه سنجابیتجهيزاتالكتريكيقدرت-
- درايو سه فاز جريان متناوبتجهيزاتالكتريكيقدرت-
-كليد پاكتي سلكتوريتجهيزاتالكتريكيقدرت-حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی


::پایگاه اطلاع رسانی داخلی ذوب آهن اصفهان::
  1.   نمایشگاه بومی سازی ذوب آهن اصفهان

      محصولات ذوب آهن اصفهان
  2.   نمایشگاه بومی سازی ذوب آهن اصفهان

      محصولات ذوب آهن اصفهان
  3.   نمایشگاه بومی سازی ذوب آهن اصفهان

      محصولات ذوب آهن اصفهان
::پایگاه اطلاع رسانی داخلی ذوب آهن اصفهان::
 

۱۳۹۷ © شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان
تحت پشتیبانی فنی شرکت توسعه ارتباطات پویااندیش