::پایگاه اطلاع رسانی داخلی ذوب آهن اصفهان::
 
 
 
::پایگاه اطلاع رسانی داخلی ذوب آهن اصفهان::
 ::پایگاه اطلاع رسانی داخلی ذوب آهن اصفهان::
 
   نیازهای بومی سازی
 
جستجو بر اساس: مورد جستجو:
 
دسته بندی زیر دسته زیردسته دوم

تصویرعنواندسته بندیزیردستهزیردسته دومفایل
-كنترولر دستيتجهيزاتالكتريكياتوماسیونی-
- درايو جريان مستقمتجهيزاتالكتريكيقدرت-
-تجهيزات پي ال سيتجهيزاتالكتريكياتوماسیونی-
-تابلو درايو تجهيزاتالكتريكيقدرت-
-تابلودرايو تراش 153 كارگاه ميانيتجهيزاتالكتريكيقدرت-
-كنتاكتورسه پلتجهيزاتالكتريكيقدرت-
-ساخت نمونه هاي استاندارد شماره 201CM 1745 ، 201DHQ0398، CRM206A362قطعاتمكانيكي--
-درايوسه فاز ACتجهيزاتالكتريكيقدرت-
-كنتاكتورجريان متناوبتجهيزاتالكتريكيقدرت-
-كنترلرتجهيزاتالكتريكياتوماسیونی-حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی


::پایگاه اطلاع رسانی داخلی ذوب آهن اصفهان::
  1.   نمایشگاه بومی سازی ذوب آهن اصفهان

      محصولات ذوب آهن اصفهان
  2.   نمایشگاه بومی سازی ذوب آهن اصفهان

      محصولات ذوب آهن اصفهان
  3.   نمایشگاه بومی سازی ذوب آهن اصفهان

      محصولات ذوب آهن اصفهان
::پایگاه اطلاع رسانی داخلی ذوب آهن اصفهان::
 

۱۳۹۷ © شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان
تحت پشتیبانی فنی شرکت توسعه ارتباطات پویااندیش