::پایگاه اطلاع رسانی داخلی ذوب آهن اصفهان::
 
 
 
::پایگاه اطلاع رسانی داخلی ذوب آهن اصفهان::
 ::پایگاه اطلاع رسانی داخلی ذوب آهن اصفهان::
 
   نیازهای بومی سازی
 
جستجو بر اساس: مورد جستجو:
 
دسته بندی زیر دسته زیردسته دوم

تصویرعنواندسته بندیزیردستهزیردسته دومفایل
-الكتروموتورمسيرتخليه وبارگيري جديدآگلومراسيون مارک HYONSUNGتجهيزاتالكتريكيقدرت-
-الكتروموتور سه فاز قفسه سنجابي درايويتجهيزاتالكتريكيقدرت-
-ماشين سنباده زني برقي با قدرت 330 واتتجهيزاتالكتريكيقدرت-
-ساخت سه راه جوشي استيل مانسمان 90 درجهقطعاتمكانيكي--
-فن PLC دایره ایتجهيزاتالكتريكياتوماسیونی-
-موتور بور و فيد موتور دانگو كوره بلند شماره 3تجهيزاتالكتريكيقدرت-
- ساخت ژنراتور تغيير سرعت تجهيزاتمكانيكي--
-ساخت توربو كمپرسورقطعاتمكانيكي--
-الکتروپمپ و پمپ دومکشه جهت آبرسانیتجهيزاتالكتريكيقدرت-
-كابل ارتباطي زیمنستجهيزاتالكتريكياتوماسیونی-حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی


::پایگاه اطلاع رسانی داخلی ذوب آهن اصفهان::
  1.   نمایشگاه بومی سازی ذوب آهن اصفهان

      محصولات ذوب آهن اصفهان
  2.   نمایشگاه بومی سازی ذوب آهن اصفهان

      محصولات ذوب آهن اصفهان
  3.   نمایشگاه بومی سازی ذوب آهن اصفهان

      محصولات ذوب آهن اصفهان
::پایگاه اطلاع رسانی داخلی ذوب آهن اصفهان::
 

۱۳۹۷ © شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان
تحت پشتیبانی فنی شرکت توسعه ارتباطات پویااندیش