::پایگاه اطلاع رسانی داخلی ذوب آهن اصفهان::
 
 
 
::پایگاه اطلاع رسانی داخلی ذوب آهن اصفهان::
 ::پایگاه اطلاع رسانی داخلی ذوب آهن اصفهان::
 
   نیازهای بومی سازی
 
جستجو بر اساس: مورد جستجو:
 
دسته بندی زیر دسته زیردسته دوم

تصویرعنواندسته بندیزیردستهزیردسته دومفایل
كليد سلكتوري و ليميت سوئيچتجهيزاتالكتريكيقدرت-
ساخت شيرسوپاپي دستي استينلس استيل فلنچي مقاوم به اسيد و مواد خورندهقطعاتمكانيكيهيدروليكي-
كليد اتوماتيك و مينياتوريتجهيزاتالكتريكيقدرت-
-كليد اتوماتيك سه فاز هوايي با جريان 1250 آمپر تجهيزاتالكتريكيقدرت-
-كليد اتوماتيك سه فاز هوايي 1600 آمپرتجهيزاتالكتريكيقدرت-
انواع كليد اتوماتيك سه فازتجهيزاتالكتريكيقدرت-
-درايو جريان مستقيمتجهيزاتالكتريكيقدرت-
-ترانسيور نورد 350تجهيزاتالكتريكيقدرت-
-تجهیزات تابلو رك كامپيوتر صنعتيتجهيزاتالكتريكي--
-تجهیزات PLC فولادسازیتجهيزاتالكتريكياتوماسیونی-حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی


::پایگاه اطلاع رسانی داخلی ذوب آهن اصفهان::
  1.   نمایشگاه بومی سازی ذوب آهن اصفهان

      محصولات ذوب آهن اصفهان
  2.   نمایشگاه بومی سازی ذوب آهن اصفهان

      محصولات ذوب آهن اصفهان
  3.   نمایشگاه بومی سازی ذوب آهن اصفهان

      محصولات ذوب آهن اصفهان
::پایگاه اطلاع رسانی داخلی ذوب آهن اصفهان::
 

۱۳۹۷ © شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان
تحت پشتیبانی فنی شرکت توسعه ارتباطات پویااندیش