::پایگاه اطلاع رسانی داخلی ذوب آهن اصفهان::
 
 
 
::پایگاه اطلاع رسانی داخلی ذوب آهن اصفهان::
 ::پایگاه اطلاع رسانی داخلی ذوب آهن اصفهان::
 
   نیازهای بومی سازی
 
جستجو بر اساس: مورد جستجو:
 
دسته بندی زیر دسته زیردسته دوم

تصویرعنواندسته بندیزیردستهزیردسته دومفایل
-تجهیزات PLCتجهيزاتالكتريكي--
الكتروموتورتجهيزاتالكتريكيقدرت-
-قطعات حفاظت از تابلوهايPLCتجهيزاتالكتريكيقدرت-
الكتروموتورجريان مستقيم تجهيزاتالكتريكيقدرت-
-ساخت آجرهاي آلوميناي سقف ميكسرمواد نسوزمواد نسوز--
آمبرازور هواي دم كوره بلندقطعاتمكانيكي--
ساخت فورم هواي دم كوره بلندقطعاتمكانيكي--
ساخت سري لانس هاي اكسيژنقطعاتمكانيكي--
-طراحي و ساخت سيستم تزريق پودر زغال به كوره بلندتجهيزاتمكانيكي-دریافت فایل
طراحي و ساخت قالب هاي مسيقطعاتمكانيكي--حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی


::پایگاه اطلاع رسانی داخلی ذوب آهن اصفهان::
  1.   نمایشگاه بومی سازی ذوب آهن اصفهان

      محصولات ذوب آهن اصفهان
  2.   نمایشگاه بومی سازی ذوب آهن اصفهان

      محصولات ذوب آهن اصفهان
  3.   نمایشگاه بومی سازی ذوب آهن اصفهان

      محصولات ذوب آهن اصفهان
::پایگاه اطلاع رسانی داخلی ذوب آهن اصفهان::
 

۱۳۹۷ © شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان
تحت پشتیبانی فنی شرکت توسعه ارتباطات پویااندیش